HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN GALERIJ LOCATIE CONTACT Pinksterjaarmarkt Zemst 2022 

Inschrijven enkel nog mogelijk via 0477/58.58.06 en Info@jaarmarktzemst.be


We zijn weer druk bezig met de organisatie van de 43e Pinkstermarkt Deze gaat dit jaar door op maandag 6 Juni 2022. Zou jij graag met een stand op onze jaarmarkt staan, schrijf je dan snel in.

Op deze pagina vind je:
- Een link voor digitaal in te schrijven
- De nodige documenten met richtlijnen en een inschrijvingsformulier
- Het reglement van de pinksterjaarmarkt 2022Art. 1. De Pinksterjaarmarkt vindt plaats op maandag 6 juni 2022.

Art. 2. De Pinksterjaarmarkt wordt georganiseerd door feitelijke vereniging De Vrienden van de Markt,                   p/a Denis Van Boxem, Binnenveldstraat 28 in 1910 Kampenhout, gsm 0477 58 58 06, e-mail info@jaarmarktzemst.be.

Art. 3. In dit reglement wordt met ‘deelnemer’ of ‘standhouder’ bedoeld: elke persoon, onderneming of vereniging die zich heeft ingeschreven voor de jaarmarkt en op de marktdag een stand uitbaat, of er zich bevindt als medewerker van de standhouder.

Art. 4. Dit reglement is beschikbaar op de website van de organisator, op de website van het gemeentebestuur van Zemst en wordt bezorgd aan elke standhouder.

Art. 5. Het marktparcours omvat het openbaar domein in volgende straten:

 • Brusselsesteenweg, van Kloosterstraat tot Kruising Armstraat;
 • Schoolstraat, van Stationslaan tot huisnummer 57;
 • Kloosterstraat, pijpenkop inbegrepen;
 • Stationslaan, van Brusselsesteenweg tot Sint Pieterstraat;
 • Leopoldstraat: het driehoekig pleintje t.h.v. Brusselsesteenweg;
 • Jacob Jordaenslaan;
 • Hoogstraat, van Brusselsesteenweg tot Smiskensweg.

Art. 6. Om deel te nemen aan de Pinksterjaarmarkt moet men vooraf inschrijven. Men is pas ingeschreven als aan volgende drie voorwaarden is voldaan:

 • de organisator heeft een duidelijk en volledig ingevuld inschrijvingsformulier ontvangen ;
 • het standgeld is tijdig betaald;
 • de organisator heeft de deelname bevestigd.

Art. 7. Standgelden bij inschrijving vóór 30 mei 2022:

 • drankstand: forfaitair € 100 (maximaal 15 m), € 7 per bijkomende m
 • eetstand: forfaitair € 100 (maximaal 10 m), € 7 per bijkomende m
 • handelaars, marktkramers op de Brusselsesteenweg, met een minimum van 4 m: € 5 per m
 • tweedehandsverkopers, handelaars en marktkramers, in de zijstraten : 4 m en meer: € 4 per m
 • tweedehandsverkopers, 2 m (geen standwerkers): € 12 forfait
 • tweedehandsverkopers, 3 m (geen standwerkers): € 15 forfait

Standgelden bij laattijdige inschrijving:

 • inschrijven vanaf maandag 30 mei 2022: € 10 per m, met een minimum van € 50;
 • inschrijven vanaf zaterdag 4 juni 2022: € 20 per m, met een minimum van € 100.

Art. 8. Deelnemers aan de vorige Pinksterjaarmarkt (editie 2019), de ingeschreven deelnemers van de editie 2020, Zemstse verenigingen en handelaars en langswoners van het marktparcours genieten voorrang bij inschrijving. Deze voorrang geldt pas na tijdige ontvangst van de betaling.

Art. 9. De datum van betaling bepaalt de volgorde van toekenning van de plaatsen. Betaalde inschrijvingen voor de editie 2020 hebben als eerste voorrang. Na betaling van het inschrijvingsgeld wordt een betalingsbewijs afgeleverd.

Art. 10. Als een standhouder niet of te laat opdaagt, wordt het betaalde standgeld noch volledig noch gedeeltelijk terugbetaald.

Art. 11. Sabam en de billijke vergoeding zijn niet in het standgeld inbegrepen. Elke deelnemer die  opgenomen of live muziek speelt, doet zelf de nodige aangiften.

Art. 12. Handelaars die een standplaats voor hun handelszaak innemen, mogen daar enkel artikelen verkopen die behoren tot hun normaal verkoopassortiment.

Art. 13. Langswoners van het marktparcours mogen op een standplaats voor hun deur enkel tweedehandsartikelen verkopen (rommelmarkt), dus gaan andere waren en geen eet- of drankstand.

Art. 14. Een standhouder mag de hem toegewezen plaats niet onder- of doorverhuren aan derden, ook niet gratis, zonder voorafgaandelijke toestemming van de organisator.

Art. 15. Op het inschrijvingsformulier moet zo precies en volledig mogelijk vermeld zijn welke waren zullen worden aangeboden.

 Art. 16:  Om de Pinksterjaarmarkt boeiend te houden en eentonigheid te vermijden, heeft de organisator het recht om, naar eigen inzicht en best vermogen, een inschrijvingsstop toe te passen voor kramen en standen van bepaalde artikelen. Het betreft o.a. drank- en eetstanden, hamburger- en broodjeskramen, frituren en loempiastanden, kippenkramen, zogenaamde ‘Peru’-standen en aanverwanten, caracoles-, ijs- en snoepkramen, groenten- en fruitkramen, juwelen- en kledingstanden, enz. Alleenrecht voor verkoop wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan, na grondige overweging door de organisator.

Art. 17.  Onder drankstand wordt verstaan: een stand of kraam waar in hoofdzaak dranken worden verkocht of geschonken en eventueel, ondergeschikt en in veel mindere mate, kleine niet-bereide snacks of snoep. De minimumprijs voor alle aangeboden alcoholische dranken bedraagt € 2.00

Art. 18.  Onder eetstand wordt verstaan: een stand of kraam waar in hoofdzaak eetwaren worden verkocht en eventueel, ondergeschikt en in veel mindere mate, dranken. De minimum verkoopprijs voor een hamburger of belegd broodje bedraagt € 3,50 per stuk.

Art. 19.  Reclamepanelen die niet toebehoren aan ingeschreven deelnemers en die zich zonder schriftelijke toestemming van de organisatie op het openbaar domein op of langs het parcours van de jaarmarkt bevinden, worden aanzien als standplaats en als dusdanig aangerekend, met een minimum van € 150.

Art. 20.  Op de marktdag mogen er binnen 1 km, gemeten vanaf de buitengrens van het marktparcours, geen waren of diensten ambulant aangeboden of verkocht worden, zowel op het openbaar als op privédomein, behalve op de daartoe voorziene, vergunde plaatsen. Dit verbod geldt dus niet voor gevestigde handelaars die hun normale activiteiten uitoefenen.

Art. 21.  Marktkramers en standhouders moeten voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften die van toepassing zijn op de door hun aangeboden waren en activiteiten én op de veiligheid, opgelegd door de overheid of andere instanties. Standhouders letten in het bijzonder op de goedkeuring van gasbranders en gasdarmen (datum en lengte - de brandweer zal tijdens een veiligheidsrondgang hier nauwlettend op toekijken), hygiënevereisten, e.d. Overtreders kunnen in geen geval de niet-naleving ervan verhalen op de organisator.

Drank mag niet worden geserveerd in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Ze mogen wel verkocht worden in petflessen, glazen wegwerpflessen of eventueel blik, maar de drank zelf moet aan de consument geserveerd worden in herbruikbare bekers. Onder ‘serveren’ wordt hier verstaan ‘voor verbruik ter plaatse aan het kraam of bij uitbreiding op de markt’. Achter de toog geldt een sorteerverplichting voor wegwerpartikelen. Speciale bieren kunnen ook in glazen geschonken worden.

Art. 22. Iedere deelnemer moet zich onvoorwaardelijk houden aan de door de organisatie toegewezen standplaats.

Art. 23. De standen en kramen moeten in rechte lijn worden opgesteld en mogen niet verder op de straat komen dan vermeld is op de standplaatskaart, afgetekend is op de grond of anderszins aangegeven wordt door een medewerker van de organisator. Zo moet op het gehele marktparcours een voor de interventiediensten (brandweer, ziekenwagen, ...) vrije doorgang worden gelaten van minstens 4 m.

 

Art. 24. Een stand opbouwen kan al op zondag 5 juni 2022, maar dan enkel tussen 14 en 20 uur én als de stand afgetekend en vrij is. Op maandag 6 juni 2022 mogen er vóór 4 uur ’s ochtends geen standen worden opgebouwd. Ingeschreven standhouders moeten vóór 7 uur aanwezig zijn, zo niet kan hun plaats worden doorgegeven aan een andere deelnemer. De organisator of zijn medewerker beslist of en wanneer een standplaats op deze wijze vrijgegeven wordt. Standhouders die te laat komen en hun stand zo ingenomen zien, kunnen eventueel een andere standplaats toegewezen krijgen.

Art. 25. Standhouders die demonstraties geven, moeten links en rechts van hun stand een ruimte van één strekkende meter vrijlaten zodat het publiek daar kan staan en niet de vrije doorgang hindert. Deze vrije ruimte is inbegrepen in de totale lengte van de te huren standplaats en als dusdanig bij betalen.

Art. 26. Verkoop is op de marktdag toegelaten vanaf 8 uur en moet duren tot 15 uur.

Art. 27.  Er mogen geen standen worden uitgebaat op zondag 5 juni 2022 en op maandag 6 juni 2022 vóór 8 uur. Gedurende deze periode mogen er maximaal 3 verantwoordelijken zich op de standplaats bevinden.

Art. 28.  Er mogen op het marktparcours geen alcoholhoudende dranken worden geschonken op zondag 5 juni 2022. Op maandag 6 juni 2022 mogen er geen alcoholhoudende dranken geschonken worden vóór 8 uur en na 15 uur.

Art. 29. Om 15 uur stipt moeten alle standen sluiten en begint het opbreken.              Standhouders mogen de markt niet verlaten voor 15 uur. De toegangspoorten worden geopend om 15.30 uur. De straten moeten ten laatste om 16.30 uur ontruimd én proper zijn.

 

Art. 30. Deelnemers zullen auto’s, karren, bestelwagens e.d. vervoermiddelen op de hun toegewezen standplaats lossen of ze er opstellen. Geloste vervoermiddelen die niet langer bij de stand horen, moeten vóór 8 uur van de markt worden verwijderd. Tijdens de verkoop, tussen 8 en 15 uur, mogen geen voertuigen op het marktparcours rijden. Een standhouder die de verkoop vroeger dan 15 uur stopt, mag niet met een voertuig de markt op.

Deelnemers die hun vervoermiddel bij hun stand wensen te stallen, moeten ofwel genoeg plaats hebben op het openbaar domein achter hun stand, ofwel een toestemming hebben om op iemands privédomein te staan, ofwel de nodige lopende meters bijbetalen.

De organisator zal nabij (maar buiten) het marktparcours parkeerplaatsen voorzien voor wagens van standhouders. Wie hier parkeert moet de speciale parkeerkaart achter de voorruit aanbrengen, goed zichtbaar en duidelijk en volledig ingevuld. Er worden maximaal twee kaarten per stand afgeleverd.

Art. 31.  Deelnemers zijn aansprakelijk voor door hen aangerichte schade en bij het niet naleven van door de overheden opgelegde regelgeving.

Art. 32. Deelnemers schikken zich onmiddellijk naar de bevelen van de politie en van de organisator.

Art. 33.  Het is iedereen, zowel deelnemers als bezoekers, verboden de vrijheid van de handel te hinderen, de orde te storen, met elkaar te twisten of het publiek lastig te vallen.

Art. 34. Het is verboden afval, papier, stro en andere zaken te werpen of achter te laten op de doorgangswegen die voorbehouden zijn voor het publiek, en deze doorgangswegen te belemmeren met bakken, manden of andere voorwerpen.

Art. 35.  Elke standhouder zorgt ervoor dat het afval, teweeg gebracht door zijn verkoop en activiteiten, na de markt niet wordt achtergelaten op het parcours. Alle afval moet worden meegenomen en op wettelijke manier verwijderd. De opruimingskosten van vuil en afval dat achteraf op een standplaats wordt aangetroffen, zijn voor de betreffende standhouder. Elke drank- en eetstand zorgt voor voldoende vuilniszakken en/of -bakken voor het publiek.

Art. 36. Koopwaar van geringe(re) waarde mag niet onderaan worden gelegd op zo een wijze dat enkel koopwaar dat duur(der) en van betere kwaliteit is door het publiek kan worden bezichtigd.

Art. 37. Marktkramers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond hun kraam of winkelwagen. Zij zullen hun kraam of winkelwagen zo opstellen en inrichten dat dit geen gevaar oplevert voor het publiek en naburige kramen en winkelwagens.

Art. 38. De technische uitrusting aanwezig op de stand (gasinstallatie, elektrische toestellen, verwarmingstoestellen en andere) moet beantwoorden aan alle geldende en van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften (o.a. ARAB, AREI, …) en de gepubliceerde normen die de regels van het goede vakmanschap uitmaken.

Art. 39. Marktkramers moeten te koop gestelde eetwaren laten onderzoeken op het eerste verzoek van de bevoegde ambtenaren en controleurs die belast zijn met het nazicht op correcte bewaring, verkoop, prijs, gewicht en kwaliteit. Zij geven deze personen vrije toegang tot hun kraam of winkelwagen.

Art. 40. Er mag op het marktparcours geen muziek worden gemaakt op zondag 5 juni 2022 en op maandag 6 juni 2022 vóór 8 uur. Tijdens de Pinksterjaarmarkt moet de muziek beperkt blijven tot een aanvaardbaar geluidsniveau, namelijk 85 dB(A). De muziek mag zeker niet storend zijn voor de marktbezoekers en andere standen.

Art. 41. Standhouders van drankstanden zorgen ervoor dat hun klanten dichtbij naar een toilet kunnen gaan. Daartoe duiden zij op hun stand duidelijk aan waar de nabije toiletten zich bevinden.

Art. 42. De maximumprijs voor toezicht op toiletten bedraagt € 0,50 per gebruiker.

Art. 43. De gemeente Zemst draagt het label van diervriendelijke gemeente. In het kader van dierenwelzijn zijn dieren op een markt niet toegestaan.

 

Art. 44. Deelnemers die zich niet houden aan de richtlijnen van dit reglement en weigeren de onderrichtingen en bevelen van de organisator of de politie op te volgen, kunnen worden verplicht de verkoop te stoppen, hun kraam of inrichting op te breken en te sluiten en, als nodig geacht, te vertrekken.